အင္ဒုိနီးရွားစီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအား ေလ႔လာျခင္း

indonesia-01ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတို႔သည္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္တည္မီေနၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒအျမင္အရ စီးပြားေရးသည္ ႏိုင္ငံ၏အေျခခံအုတ္ျမစ္ အေဆာက္အံုျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ စီးပြားေရးအေျခခံေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အေပၚလႊာအေဆာက္အအံုျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးအင္အားေကာင္းမြန္ခိုင္ မာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏က႑ေပါင္းစံုကို စြမ္းရည္ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္သည္။ စီးပြားေရးေကာင္းမွ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္သည္။ ႏိုင္ငံကို လံုၿခံဳေအာင္ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ လူမႈေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္သည္။ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ၌ ပြဲလယ္တင့္၍ မ်က္ႏွာပြင့္သည္။ တစ္ဘက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္ၿပီး လံုၿခံဳမႈရွိမွ စီးပြားေရးကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမွ ေရရွည္စီးပြားေရးတိုးတက္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျပဳလုပ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးသာမက စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုပါ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရေလ့ရွိသည္။

          ဤေနရာတြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ပံုစံ (Model) အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည္။ ေရွ႕ေနာက္အစီအစဥ္ (Sqquence) အရေျပာမည္ဆိုလွ်င္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အလ်င္စတင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေနာက္မွလိုက္၍ ေဆာင္ရြက္သည့္ပံုစံ။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွစ္ခုစလံုးကို တစ္ၿပိဳင္တည္းေဆာင္ရြက္သည့္ပံုစံ။ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဦးေဆာင္စတင္ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အထူးသတိႀကီးစြာထားသည့္ ႏိုင္ငံဟူ၍ ေလးမ်ိဳးခန္႔ေတြ႕ရပါ၏။

          ပထမအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကို အလ်င္စတင္ၿပီးမွ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈက ေနာက္မွလိုက္၍ ေဆာင္ရြက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ကိုရီးယားတို႔ပါဝင္သည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွစ္ခုစလံုးကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္သည့္ပံုစံတြင္ အေရွ႕အုပ္စုေဟာင္း အေရွ႕ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားပါဝင္သည္။ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဦးေဆာင္စတင္ၿပီးမွ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေနာက္မွလိုက္သည့္ပံုစံတြင္ သမၼတေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္လက္ ထက္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၏ ေႏွာင္းပိုင္းကာလကို ေတြ႕ရသည္။ (ဂလပ္စ္ေနာ့ေခၚ ပြင့္လင္းမႈမူဝါဒက ေရွ႕ မွလာ၍ ပဲရက္စ္စထ႐ိုအီကာေခၚ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈက ေနာက္မွလိုက္ခဲ့သည္။) ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း စီးပြား ေရးသည္ ႏိုင္ငံ၏အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေလရာ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ စတင္လုပ္ ေဆာင္ကာ အေျခခိုင္သြားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို လုပ္ကိုင္ပါက ႏိုင္ငံေရးေရွာ့ခ္ (Shock) ေၾကာင္ ႏိုင္ငံထိခိုက္မႈမျပင္းထန္လွဘဲ လြယ္လြယ္ကူကူ နာလန္ျပန္ထူ၍ တိုးတက္မႈအရွိန္အဟုန္ ျမင့္မားေလ့ရွိ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

          ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္းတစ္ၿပိဳင္တည္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ကိုင္ ရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာမူ စီးပြားေရးအေျခခိုင္ၿပီးသည့္ ႏိုင္ငံ မ်ားထက္ မေရရာမႈႏွင့္ စြန္႔စားရမႈ ပို၍မ်ားလွသည္။ စီးပြားေရးအေျခမခိုင္ေသးပါဘဲလ်က္ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ သည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို စတင္က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ မူ ျပည္သူတို႔၏ ဆင္းရဲမႈမွ မ်ိဳသိပ္ထားရသည့္ ေဒါသ မ်ားကို လြတ္လပ္စြာေပါက္ကြဲခြင့္ေပးလိုက္သည့္ႏွယ္ ျဖစ္ သြားကာ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး၌ပါ ဒုကၡေရာက္သြားရတတ္သည္လည္း ရွိသည္။

          ထို႔အျပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚတည္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာအေနအထား၊ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန၊ ကမၻာ့စီးပြားေရးရာသီဥတု စသည့္ ကာလ၊ ေဒသ၊ ပေယာဂ ျပင္ပသက္ေရာက္မႈမ်ား ကလည္း အေရးပါလွသည္။

          ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို အေျခခံကာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္ကို ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒႏွင့္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအျမင္ တို႔မွ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ခံအေျခအေန

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံ၏ဒုတိယေျမာက္သမၼတျဖစ္သည့္ ဆူဟာတိုလက္ ထက္ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၏ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား တြင္ လူဦးေရအမ်ားဆံုးႏွင့္ နယ္ေျမစာက်ယ္ဆံုးျဖစ္ေသာ  အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ ကြ်န္းေပါင္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကြ်န္းစုႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ကြ်န္းေပါင္းမ်ား စြာရွိေသာ္လည္း လူမေနေသာ ကြ်န္းမ်ားက အမ်ားအျပား ရွိေနၿပီး ဆုမၾတ၊ ဂ်ာဗား စေသာ ကြ်န္းႀကီးမ်ားတြင္သာ လူဦးေရအမ်ားစုက ျြပတ္သိပ္၍ေနထိုင္ၾကသည္။ သမိုင္း ေၾကာင္းႏွင့္ ပထဝီအေနအထားအရ လူမ်ိဳးစြဲကြဲျပားမႈမ်ား ျပားသလို ဘာသာေရးတြင္လည္း ဘာလီကြ်န္းတြင္ ဟိႏၵဴ၊ ဆူလာဝီစီႏွင့္ အေနာက္တီေမာတို႔တြင္ ခရစ္ယာန္ ႏွင့္ က်န္ေဒသမ်ားတြင္ မြတ္စလင္ဟူ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပား ၾကသည္။

          ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ဒတ္ခ်္ကိုလိုနီဘဝမွ လြတ္ လပ္ေရးရရွိခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတႏိုင္ငံထူေထာင္ ခ်ိန္တြင္ ယခင္က ဒတ္ခ်္လက္ေအာက္သို႔ ေကာင္းစြာမ က်ေရာက္ခဲ့ဖူးသည့္ ဆုမၾတားကြ်န္း ေျမာက္ပိုင္းအာေခ်း ေဒသကိုပါ ႏိုင္ငံအတြင္း ေပါင္းစည္းႏိုင္ခဲ့သကဲ့သို႔ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေပၚတူဂီတို႔ အာရွေဒသမွ ဆုတ္ခြာသည့္အခါ ေပၚတူဂီကိုလိုနီေဟာင္းျဖစ္ေသာ အေရွ႕တီေမာကိုလည္း အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံထဲသို႔ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ သြတ္သြင္းခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားတို႔က “ကာလီမန္တန္” ဟုေခၚေသာ ေဘာ္နီယိုကြ်န္းမွာလည္း ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ မေလးရွားႏွင့္ ခြဲျခမ္းကာရယူခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဘ႐ူႏိုင္းေဆာ္ဘြားနယ္က ဘ႐ူးႏိုင္းဒါ႐ုဆလမ္အမည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံထူေထာင္လိုက္သ ျဖင့္ သံုးႏိုင္ငံခြဲျခမ္းရယူထားရာ နယ္ေျမျဖစ္လာခဲ့သည္။

          ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအတြက္ အ ဓိကအေလးထားရမည့္ အေရးကိစၥျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကို စတင္ထူေထာင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို အေလးထားေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ပထမအခ်က္မွာ လူမ်ိဳးဘာသာကြဲျပားမႈမ်ားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏ဖြဲ႕စည္းပံုကို တစ္ျပည္ေထာင္ (Unitary) စနစ္ျဖင့္ သာ ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ေဒသအလိုက္ဘာသာစကားကြဲျပားမႈမ်ားျပားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏ ႐ံုးသံုးဘာသာစကားသက္သက္တီထြင္ကာ “ဘဟာ ဆာအင္ဒိုနီးရွား” ဟုေခၚတြင္ေစၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးမသင္ မေနရ သင္ၾကားသံုးစြဲေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

          အင္ဒိုနီးရွားလြတ္လပ္ေရးရရွိခ်ိန္တြင္ ပထမဆံုး သမၼတဆူကာႏိုသည္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွား မႈ၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာတိကၠမႀကီးမားခဲ့သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္း အႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည့္အတြက္ ေဒသတြင္း၌ ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေနရာယူႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါ အေရးပါလာေစရန္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေသာ ဆူကာႏို က ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ထိုကာလတြင္ ကမၻာေပၚ၌ စစ္ေအး တိုက္ပြဲအရွိန္အဟုန္ျမင့္မားေနခဲ့ၿပီး အေရွ႕အုပ္စုႏွင့္ အ ေနာက္အုပ္စုတို႔ အျပင္းအထန္အားၿပိဳင္ေနခဲ့ရာ သမၼတဆူ ကာႏိုသည္ အင္ဒိုနီးရွားကို အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲတတိယကမၻာ ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ေစခဲ့ ၿပီး မည္သည့္ဘက္သို႔မွ် မလိုက္ပါဘဲ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈ၏ အာရွေဒသဦးေဆာင္ႏိုင္ငံတစ္ခု အျဖင့္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ ဘန္ေဒါင္းၿမိဳ႕၌ ကမၻာ့ဘက္မ လိုက္လႈပ္ရွားမႈညီလာခံကို လက္ခံက်င္းပခဲ့သည္။

          ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေရးတြင္ ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံျဖစ္ တည္စ မေလးဖက္ဒေရးရွင္းႏွင့္ ေဘာ္နီယိုကြ်န္း၊ နယ္ေျမ အျငင္းပြားမႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တင္းမာမႈမ်ားျမင့္မားခဲ့ သည္။ သမၼတဆူကာႏိုက မေလးရွားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ ဆိုင္မႈလမ္းစဥ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး၊ “မေလးရွားကို ေခ်မႈန္း ၾက” (Crash Malaysia) ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။

          ဤသို႔ျဖင့္ လြတ္လပ္ၿပီးစ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားကသာ အဓိကလႊမ္းမိုးေနခဲ့ၿပီး၊ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးပါေသာ ဓနဥစၥာအရင္းအျမစ္မ်ားမွာ  ႏိုင္ငံေရးအရပံုရိပ္ျမႇင့္တင္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား (ဥပမာ- ကမၻာ့ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈညီလာခံႀကီးကို ဘန္ေဒါင္းတြင္ က်င္းပျခင္း၊ ယင္းညီလာခံအတြက္ အေျခခံ အေဆာက္အဦးေလဆိပ္၊ ဟိုတယ္စသည္မ်ားကို အကုန္အက်ခံေဆာက္လုပ္ရျခင္း၊ ေဒသတြင္းအားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ဖိတ္ေခၚက်င္းပျခင္း) တြင္ သံုးစြဲမႈမ်ားျပားခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ၿပီးစပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥတို႔ ႐ႈပ္ေထြးပတ္သက္ေနျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လွျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း အင္ဒိုနီးရွား စီးပြားေရးအေျခအေနမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနည္းပါးခဲ့သည္။ ထိုကာလတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အား နည္းမႈေၾကာင့္လည္း စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈမရွိ၍ အဓိကစား ကုန္ျဖစ္ေသာ ဆန္ကိုပင္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းေနခဲ့ရသည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း သမၼတဆူကာႏိုက ႏိုင္ငံ ေတာ္အာဏာကို ထိန္းခ်ဳပ္၍ Guided Democracy ေခၚ လမ္းညႊန္ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးခဲ့ရာတြင္ စီးပြားေရးကိစၥမ်ား၌ အစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္ပံုမကြ်မ္းက်င္မႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးက်ဆင္းခဲ့သည္။

Indonesia_Export_Treemap          ထိုကာလတြင္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေရးမွာလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ စတင္ခဲ့သည့္ မဟာပစၥည္းမဲ့ယဥ္ေက်း မႈေတာ္လွန္ေရးႀကီး၏ ဂယက္မွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သက္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး၊ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ကြန္ျမဴစနစ္သူပုန္မ်ားမွာလည္း တ႐ုတ္ကြန္ျမဴပါတီ၏ ေထာက္ပံ့အားေပးမႈျဖင့္ ပိုမိုတက္ၾကြလႈပ္ရွားလာရာ အင္ ဒိုနီးရွားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (PKI) လည္း အပါအဝင္ျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံတြင္ လူမႈစီးပြားေရးကြာဟခ်က္ႀကီးမားေနၿပီး ဆင္း ရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားျပားေနျခင္းက PKI ကို အားေပးေနသကဲ့ သို႔ျဖစ္ၿပီး၊ သမၼတဆူကာႏိုကိုယ္တိုင္ပင္ ကြန္ျမဴနစ္တို႔ကို အေလးေပးေနရသည့္ဘဝသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္တို႔ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားသည့္ စစ္ဘက္အရာရွိႀကီးအခ်ိဳ႕က အာဏာသိမ္းပိုက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ထိုစဥ္က ၾကည္း တပ္အရာရွိႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သူဟာတိုက ဦးေဆာင္၍ တြန္းလွန္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ထိုကာလမွစ၍ ဆူကာႏို၏ ဩဇာက်ဆင္းလာကာ သမၼတအျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆူဟာတိုက လႊဲေျပာင္းဆက္ခံခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဆူဟာတို၏ ေခတ္သစ္ New Order ပံုစံသစ္ စတင္ခဲ့သည္။

New Order ေခတ္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

ဆူဟာတို၏ New Order ပံုစံသစ္တြင္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို အဓိကတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အင္ဒိုနီးရွားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကို စစ္ေရးအရ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေခ်မႈန္းခဲ့ရာ ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္ႏွင့္ ယင္းတို႔ကို ေထာက္ခံသူမ်ား သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ သုတ္သင္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီခ်င္းၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး ပဥၥသီလမႈကို က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး စစ္ဘက္ကေထာက္ခံအား ေပးသည့္ ဂိုလ္ကာပါတီက အဓိကပါတီအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးဦး ေဆာင္မႈရယူထားခဲ့သည္။

          ထိုကာလတြင္ ဆူကာႏိုလက္ထက္ ေနာက္ပိုင္း စီးပြားေရးအေျခအေနမွာ မ်ားစြာယိုယြင္းက်ဆင္းေနခဲ့ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွာ ၁၀ဝ၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိရွိခဲ့သည္။ ဆူကာႏိုသည္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြ၊ ဗဟိုဘဏ္ေခ်းေငြ၊ ေငြစကၠဴ႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ လက္ပူတိုက္ေဆးၿမီတိုမ်ား အသံုးျပဳေျဖရွင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ အေျခအေနဆိုးရြာေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနကို ဆက္ခံရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆူဟာတိုသည္ စင္စစ္၌ စီးပြားေရးပညာကို နားလည္သူမဟုတ္ေပ။ ဒတ္ခ်္ကိုလိုနီေခတ္က ခုနစ္တန္းအထိသာပညာသင္ၾကားခဲ့ရၿပီး ဒတ္ခ်္တို႔ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ပုလိပ္တပ္ဖြဲ႕တြင္ ဝင္ေရာက္အမႈထမ္းကာ ရဲတပ္ၾကပ္အဆင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ေခတ္အင္ ဒိုနီးရွားတပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္သင္တန္းတက္ခြင့္ရ၍ စစ္ဗိုလ္ျဖစ္လာသူျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္ေတာ္ လွန္ေရး၌ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီး၍ ဒတ္ခ်္တို႔ျပန္ဝင္လာေသာအခါ၌ ဒတ္ခ်္တို႔ကို ျပန္လည္ ေတာ္လွန္ရာ၌လည္း ဦးေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ေရးစစ္ရာတြင္ ကြ်မ္းက်င္သူျဖစ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ လူၿပိန္းအဆင့္သာရွိသည္။

          ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားကို ဆူဟာတိုက ရွာေဖြခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က အင္ဒိုနီးရွားစစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္တြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံကာလီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္ (ဘာကေလ) မွ စီးပြားေရးဘြဲ႕ ရအင္ဒိုနီးရွားပညာရွင္မ်ားက စီးပြားေရးပညာရပ္ဌာနႀကီး၏ ကထိကမ်ားအျဖစ္ရွိေနၾကသည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံကို တာဝန္ယူထားရေသာ္လည္း တရားဝင္ သမၼတမျဖစ္ေသးသည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးဆူဟာတိုက ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတစ္ခုကို စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယင္းပညာရွင္မ်ားက သူတို႔၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့မႈအေပၚ ဆူဟာတိုက သေဘာက်ၿပီး ယင္းပညာရွင္မ်ားကို စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ဦးေဆာင္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ေနာင္တြင္ ဆူဟာတိုသမၼတျဖစ္လာေသာအခါ ယင္းအုပ္စုဝင္မ်ားကို ႏိုင္ငံစီးပြားေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေနာင္တြင္ “ဘာကေလ မာဖီးယား” ဟု ထင္ရွားသူမ်ားျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။

          ဘာကေလမာဖီးယားအုပ္စု စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို စတင္တာဝန္ယူရခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္   ေဒသတြင္းအေျခအေနကာလေဒသပေယာဂတို႔ကလည္း  ေရကန္အသင့္ ၾကာအသင့္ဆိုသည့္ႏွယ္ အဆင္ေျပခဲ့သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ အာရပ္၊ အစၥေရးစစ္ပြဲေနာက္ပိုင္း အာရပ္ေရနံႏိုင္ငံမ်ားက ေရနံကိုလက္နက္သဖြယ္အသံုး ျပဳမႈေၾကာင့္ ကမၻာ့ေရနံေဈးျမင့္တက္လာခ်ိန္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံပိုင္ ပါတာမီနာေရနံကုမၸဏီ၏ ကမ္းလြန္ေရနံ တြင္းမ်ားမွ ေရနံလိႈင္လိႈင္ထြက္ရွိမႈႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနခဲ့ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြကို ေရ နံဝင္ေငြမွ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းေရနံအၾကပ္အတည္းေၾကာင့္ ဆီစားသက္သာေသာ ဂ်ပန္ကားမ်ား အေရာင္းသြက္ကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံလည္း စီးပြားတက္လာခဲ့ရာ အရင္းအႏွီးႀကီးထြားလာသည့္ ဂ်ပန္သည္လုပ္အားခ သက္သာေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသသို႔ (ထိုစဥ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဖူကူဒါ၏မူဝါဒအရ) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕လာခဲ့ရာ ကြန္ျမဴနစ္အႏၱရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ကာ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေနၿပီး လူဦးေရမ်ားျပားကာ လုပ္အားခေဈးခ်ိဳသည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လွိမ့္ဝင္လာခဲ့သည္။

          အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ဘာကေလမာဖီးယားတို႔၏ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား တင္းၾကပ္ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ သည္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ၆၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာ မွ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ေရနံေဈးႏႈန္းျမင့္မားေနခ်ိန္တြင္ အဓိကေရနံဝင္ေငြေၾကာင့္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္အထိ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွစ္စဥ္ပွ်မ္းမွ်ရရွိခဲ့သည္။ ေရနံေဈးျပန္လည္က်ဆင္းသြားခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးတိုး တက္မႈ အတန္ငယ္ေႏွးေကြးသြားခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ ထုတ္ကုန္တိုး တက္လာခ်ိန္တြင္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ အၾကား စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္ လြန္ႏွစ္မ်ားမွ အေရွ႕ေတာင္အာရွစီးပြားေရးအ ၾကပ္အတည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တိုင္ ေအာင္ အင္ဒိုနီးရွားစီးပြားေရးမွာ ႏွစ္စဥ္ပွ်မ္းမွ် ၆.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာ ဆူဟာတို၏ ၿနတ ဥမိနမ ေခတ္တြင္ စီးပြားေရးအေျခခိုင္လာခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

          သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည္ႏွင့္အမွ် အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကလည္း ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ ငယ္စဥ္က မိဘမဲ့ျဖစ္ကာ အေဒၚထံတြင္ မွီခိုေနခဲ့ရသည့္ ဆူဟာတိုသည္ သူ၏သားသမီးမ်ားကို အထူးအလိုလိုက္ခဲ့ရာ ယင္းသားသမီးမ်ားအရြယ္ေရာက္လာေသာအခါ ပမာဏႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး အထူးၾကြယ္ဝခ်မ္းသာ လာခဲ့ၾကသည့္အတြက္ လူထု၏မ်က္ေစ့စူးဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တစ္ဦးက်ဝင္ေငြတိုးတက္လာၿပီး၊ ပညာတတ္လူလတ္တန္းစား ဦးေရမ်ားျပားလာခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ေရးသားခြင့္မ်ားကို ပိုမိုေတာင္းဆိုလာခဲ့ၾကသည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ အေရွ႔ေတာင္အာရွေငြေၾကးအၾကပ္အတည္း ႏွင္႕ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေခတ္ေျပာင္းကာလ

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ကံၾကမၼာမွာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုးဘက္သို႔ ႐ုတ္တရက္ေရွာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္တြင္ အယ္လံနီသို႔ ရာသီဥတုေၾကာင့္ မိုးေခါင္ ၍ ေတာေနလယ္သမားမ်ား၊ စီးပြားပ်က္ကာရရာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ တက္လာခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဘဏ္မ်ား စက္မႈႏွင့္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားၿပိဳလဲကာ ေဒဝါလီခံသြားၾကရေသာ ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေပၚ၌လည္း အလုပ္လက္မဲ့မ်ားက ေဖာင္းပြေနသျဖင့္ ေတာင္မင္းကို ေျမာက္မင္းမကယ္ႏိုင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ မတတ္သာသည့္အတြက္ အစိုးရ IMF ထံ အကူအညီေတာင္းရာ IMF ၏ စည္းကမ္းခ်က္အရ ယခင္က ေဈးေလွ်ာ့အ႐ံႈးခံေရာင္းခ်ထားသည့္ စက္သံုးဆီေဈးမ်ားကို ျမႇင့္တင္လိုက္ရသည္။ ယင္းအတြက္ ေရနံဆီမီးဖိုႏွင့္ ဘတ္စ္ကားကို အား ျပဳေနရသည့္ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ားအထိနာခဲ့ ၿပီး ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္လာကာ ဆႏၵျပမႈမ်ား၊ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား၊ က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘူဟာကို ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။ ဤသို႔ ျဖင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွစ၍ “Reformasi”  ေခၚ ႏိုင္ငံေရးျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖင့္ ေခတ္ေျပာင္းကာလ စတင္ခဲ့ျပန္သည္။

          ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀ဝ၄ ခုႏွစ္အထိ ကာလမွာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္း ေၾကာင့္ လိႈင္းႀကီးေလထန္ကာလမ်ားျဖစ္ခဲ့သလို စီးပြားေရးမွာလည္း ၿပိဳလဲခဲ့ရာမွ ျပန္လည္႐ုန္းကန္ ႏိုးထခဲ့ရသည့္ကာလျဖစ္သည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႕တီေမာေဒသခြဲထြက္သြားခဲ့သလို အာေခ်းျပည္နယ္တြင္လည္း ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို စစ္ေရးအရ အျပင္းအထန္တိုက္ပြဲဝင္ေနခဲ့ရသည္။ ထိုကာလအတြင္း သမၼတရွင္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္ ဟာဘီဘီ၊ အဗၺဒူ ဝါဟစ္ႏွင့္ မီဂါဝတီတို႔မွာလည္း ႏိုင္ငံကိုထိေရာက္စြာ ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ေပ။ ၂၀ဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္၍ ေအးခ်မ္းေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယူဒိုယိုႏိုအႏိုင္ရခဲ့သည္။ ယူဒိုယိုႏိုလက္ထက္တြင္ ၂၀ဝ၇ ခုႏွစ္ ဆူနာမီသဘာဝေဘး ၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းတို႔ကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံကို ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္း၏လက္ထက္တြင္ အာေခ်းခြဲထြက္ေရးသူပုန္ တို႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိခဲ့သလို အင္ဒိုနီးရွားတပ္မေတာ္ သည္လည္း ႏိုင္ငံေရးက႑၌ ပါဝင္မႈအား အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံပိုင္သယံဇာတမ်ားအား သယံဇာတအ မ်ိဳးသားေရးဝါဒျဖင့္ ႏိုင္ငံစတင္က  ျပန္လည္ထိန္းသိမ္း ကိုင္တြယ္ခဲ့ၿပီ။ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးကိုလည္း ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေရာက္ရွိေအာင္ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေငြေဖာင္းပြမႈႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းထားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သလို ဘတ္ဂ်တ္လိုေငြျပမႈကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

          ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတအျဖစ္ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕ ေတာ္ဝန္ ဂ်ိဳကိုဝီဒိုဒိုေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီး ယခင္ သမၼတယူဒိုယိုႏို၏ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကိုပင္ ေယဘူယ် ဆက္ခံ၍ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ ယခုအခါ အင္ဒိုနီး ရွားႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္အလိုက္တစ္ဦးက်ဝင္ေငြမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄,ဝ၀ဝ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေနၿပီ။ ႏိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီမွာ ေဒၚ လာ ၁.ဝ၇၅ ထရီလီယံရွိ၍ ကမၻာေပၚတြင္ ၁၁ ႏိုင္ငံ ေျမာက္စီးပြားေရးအင္အားအေတာင့္တင္းဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ျပႆနာႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားမကင္းေသးေသာ္လည္း ေဈးကြက္စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ၌ ပံုမွန္ေမာင္းႏွင္ေန ဆဲရွိသည္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္

ကြ်န္ေတာ္သည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသို႔ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေရာက္ဖူးခဲ့ပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွား ဒုသမၼတ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမွစ၍ အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ မ်ား၊ ဘာကေလမာဖီးယားအပါအဝင္ ပညာရွင္မ်ား၊ သမၼတ၏ အႀကံေပးေကာင္စီဥကၠ႒၊ သတင္းစာဆရာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးတက္ျြကလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အၿငိမ္းစား စစ္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္မ်ားမွသည္ အာေခ်း ခြဲထြက္ေရး သူပုန္ေဟာင္းမ်ား အထိ ေတြ႕ဆံုးေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးစီးပြားေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားလည္း အ ေတာ္အတန္ ဖတ္႐ႈေလ့လာခဲ့ဖူးပါသည္။ ဤသို႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေကာက္ခ်က္ခ်ရပါလွ်င္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးတြင္ အဓိကအက်ဆံုးအလွည့္အေျပာင္းမွာ ဆူဟာတို၏ New Order ေခတ္စီးပြား ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈပင္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္  Reformasi ေခတ္ေျပာင္းကာလမွာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွေငြေၾကး အၾကပ္အတည္းႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသျဖင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနအေတာ္ပင္ဆိုးရြားခဲ့ေသာ္လည္း ဆူဟာတိုေခတ္စီးပြားေရးအေျခခံမ်ား က်န္ေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ လ်င္ျမန္စြာျပန္လည္နလန္ထလာ ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔၏စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ဝန္ခံခဲ့ၾကပါသည္။

          New Order ေခတ္စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈ၏ ေအာင္ျမင္မႈေသာ့ခ်က္ကို ရွာေဖြေလ့လာပါက-

၁။       သမၼတဆူဟာတို၏ ခိုင္မာေသာေခါင္းေဆာင္မႈ ဘာကေလမာဖီးယားအုပ္စုအေပၚ ယံုၾကည္စြာတာဝန္ေပး ၍ လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့မႈ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈ။

၂။       တိုင္းျပည္ကို တကယ္ခ်စ္၍ ႏိုင္ငံအက်ိဳးလိုလားၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အသိအျမင္ ဗဟုသုတရွိေသာ ဘာကေလမာဖီးယားကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံသားပညာရွင္မ်ား ၏ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ တက္တက္ၾကြၾကြေဆာင္ရြက္မႈ။

၃။       ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံတကာအေျခအေနအရ ေရနံေဈး ႏႈန္းျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံဝင္ေငြတိုးပြားလာကာျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဒို႔တစြမ္းပကား Take off Power အတြက္ ဘ႑ာအရင္းအျမစ္ဖူလံုခဲ့မႈ။

၄။       ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဖူကူဒါလမ္းစဥ္ေၾကာင့္ ျပည္ပမွ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ခိုက္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ား အသံုးအရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္ခဲ့မႈ။

၅။       ဆူဟာတို၏ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးစစ္ဆင္မႈ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း၍ စီးပြားေရးလုပ္ ကြက္ေကာင္းမြန္ၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေထာက္အကူ ရရွိခဲ့မႈတို႔က အဓိကပံ့ပိုးေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိရပါသည္။

          သို႔ေသာ္ မည္သည့္စနစ္၊ မည္သည့္ေခတ္မွ် ထာဝရေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေနျခင္း မရွိသလို မည္သည့္ ႏိုင္ငံမွ်လည္း တစ္သမတ္တည္း တိုးတက္ေနသည္ မဟုတ္သျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္လည္း ေခါက္ရွာငွက္ပ်ံေလာကဓံကို ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

          အမ်ိဳးသားေရးစ႐ိုက္လကၡဏာအရၾကည့္လွ်င္ အင္ဒိုနီးရွားလူမ်ိဳးတို႔သည္ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယား လူမ်ိဳးတို႔ကဲ့သို႔ အလုပ္ကို ႐ူးသြပ္၍ ဝီရိယအားႀကီးလြန္း သူမ်ားမဟုတ္ၾကသလို ထိုင္းႏွင့္ဗီယက္နမ္လူမ်ိဳးတို႔ကဲ့သို႔ စီးပြားအရွာေကာင္းသူမ်ားလည္း မဟုတ္ၾကပါ။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးေနတတ္ၾက၍ အႏုပညာကို ခံုခင္ၾကသည္။ စင္ကာပူတို႔ကဲ့သို႔ စည္းကမ္းႀကီးလွျခင္းလည္းမရွိဘဲ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကင္းရွင္းသူမ်ားလည္း မဟုတ္ၾကပါ။ ဆိုရပါလွ်င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ လူအမ်ားစုပံုစံ အတိုင္းသာမန္မွ်သာျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထူးျခားသည့္အခ်က္မ်ားမွာ ကြဲျပားမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးညႇိ ႏိႈင္းအေျဖရွာ၍ သေဘာတူညီခ်က္ရယူႏိုင္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈစ႐ိုက္လကၡဏာရွိျခင္းႏွင့္ ထူးခြ်န္သူမ်ားကို လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အုပ္စုမခြဲျခားဘဲ ေနရာေပးအေလးထား ျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ဤအခ်က္တို႔ေၾကာင့္ ပင္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ စည္းလံုးညီညြတ္သည့္ အမ်ိဳးသား တည္ေဆာက္မႈ Nation Building  မွာ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး၊ အေျခအေနေပးသည္ႏွင့္ အမွ်၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းရရွိသည့္အခါ ႏိုင္ငံတည္ ေဆာက္မႈ State Building ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႔ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မိပါသည္။ 

 

ကုိကုိလႈိင္

(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလထုတ္ CEO မဂၢဇင္း)